Brukervilkår og personvern for Maja.no, en tjeneste levert av Legevisitt AS

Dette er Maja.no sine brukervilkår og personvernerklæring, som gir deg informasjon om bruk av tjenesten samt hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Oppdatert 18.10.23

1. Beskrivelse, formål, partene

Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenesten Maja.no som leveres av Legevisitt AS (heretter «Legevisitt») til deg.

Disse Tjenestevilkårene gjelder forholdet mellom deg og Legevisitt. Ved å ta i bruk tjenesten inngår du en rettslig bindende avtale med Legevisitt. I de tilfellene man mottar råd, diagnostikk, behandling eller resept fra Legevisitt, gis dette etter en individuell vurdering foretatt av en lege som er ansatt av, eller jobber for Legevisitt.

2. Tilgang til og bruk av Legevisitt

2.1. Tilgang til Legevisitt

Denne avtalen gir deg rett til å benytte tjenesten Legevisitt slik den til enhver tid tilbys av Legevisitt. Legevisitt vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men Legevisitt har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner og tjenester.

2.2. Beskrivelse av tjenesten

Gjennom Legevisitt vil du få mulighet til å gjennomføre en legekonsultasjon digitalt. For å kunne benytte deg av denne tjenesten må du gi Legevisitt, og legen, skriftlige opplysninger om deg selv. Det er du som bruker/pasient som er ansvarlig for at informasjonen du har oppgitt er korrekt, og dersom dette ikke er tilfelle vil du kunne få behandling som i ytterste konsekvens er helseskadelig. Legehjelp som gis er avhengig av korrekte opplysninger, og dersom du får bivirkninger eller skadelige effekter av medikamenter og/eller behandling gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger kan ikke legen, eller Legevisitt lastes for dette.

Den skriftlige informasjonen som innhentes i begynnelsen av den digitale konsultasjonen er starten på en aktiv dialog mellom lege og pasient. Etter betaling vil dialogen med lege fortsette skriftlig, via telefon eller via videokonsultasjon. Dersom du ikke ønsker å oppgi ytterligere informasjon skriftlig, via telefon eller video, vil våre leger ikke kunne hjelpe deg. Dersom legen vurderer det til at du best vil ivaretas i form av fysisk konsultasjon, videokonsutlasjon eller telefonkonsultasjon, vil legen informere deg om dette og journalføre dette. Du har da fått en medisinsk vurdering, og må betale for dette på lik linje som at du hadde blitt behandlet av oss.

Gjennom Legevisitt kan du også kjøpe varer og profilartikler der helsepersonell ikke er direkte involvert i din bestilling. Ved kjøp av varer og profilartikler vil du ha rettigheter og plikter i henhold til Forbrukerkjøpsloven.

2.3. Betaling og avbestilling

Pris og betalingsmåte for Legevisitts tjenester vil fremgå på Legevisitts nettside.

Betalingen skjer til Legevisitt AS. Ved å bruke tjenester levert av Legevisitt, aksepterer du salgsvilkårene som fremkommer på Legevisitts nettsider. Det vil fremkomme på din kontoutskrift at du har bestilt tjenester fra Legevisitt.

For digitale tjenester som tilbys av Legevisitts helsepersonell, vil det ikke være mulig å avbestille tjenesten etter at du har påbegynt en digital konsultasjon i bestillingsløsningen, betalt og fått en bekreftelse på innsendt informasjon. Konsultasjoner på video må senest avbestilles 2 timer før planlagt konsultasjonstidspunkt. Ved kjøp av varer og profilartikler vil du ha rettigheter og plikter i henhold til Forbrukerkjøpsloven.

3. Regulering av ansvar

Legevisitt har som mål å være operativ og tilgjengelig alle dager. Det kan imidlertid forekomme brudd i tjenesten, og ved behov for helsehjelp i et slikt tilfelle må vi be deg om å ta kontakt med en annen tilbyder av helsetjenester. Ved akutt behov for helsehjelp skal du alltid kontakte legevakt ved fysisk oppmøte eller på telefonnummer 116 117, eventuelt ambulanse på telefonnummer 113.

Dersom du mener at Legevisitt har misligholdt sine forpliktelser etter denne avtalen, skal du omgående skriftlig varsle Legevisitt dette, og beskrive hva misligholdet består i. Legevisitt skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

Erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter.

Du skal holde Legevisitt skadesløs fra ev. krav som andre måtte fremme mot Legevisitt som følge av din bruk av Legevisitt.

Ved bruk av Legevisitts tjenester fra andre land enn Norge må tjenesten betraktes som en ren rådgivningstjeneste. Legevisitts leger kan ikke ta behandlingsansvar når pasienten befinner seg utenfor Norge på tidspunktet der konsultasjonen gjennomføres. Legene kan heller ikke forskrive medikamenter i andre land enn Norge.

Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet, eksempelvis dersom kunden/pasienten oppgir uriktige opplysninger til Legevisitt, eller en av Legevisitts representanter.

4. Behandling av personopplysninger

Legevisitt behandler personopplysninger om deg i form av navn, fødselsnummer, adresse, kjønn, alder, telefonnummer, e-postadresse og helseopplysninger. Innhenting av helseopplysninger er nødvendig for å kunne yte den helsehjelpen du som pasient ber om, når du vil benytte deg av våre tjenester. De øvrige personopplysningene er nødvendige for å kunne kontakte deg både av medisinske årsaker, og for å bekrefte din bestilling samt for å kontakte deg når du ikke har fullført din bestilling (“abandoned cart”).

For å kontinuerlig forbedre kvaliteten av våre helsetjenester for våre brukere, vil ikke-identifiserbare, samlede data bli overført til vår analyseplattform når nødvendige informasjonskapsler er aktivert.

Legevisitt følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og helselovgivningen. Har du spørsmål om Legevisitts behandling av personopplysninger om deg, kan du henvende deg på e-post: kontakt@legevisitt.no.

Legevisitt kan være forpliktet til å oppbevare noen av dine opplysninger etter at denne avtalen er opphørt. Legevisitt kan benytte seg av underleverandører (databehandlere) som involverer behandling av opplysninger om deg, men kan ikke dele opplysningene med utenforstående tredjeparter.

Legevisitt AS er ikke (data)behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven eller pasientjournalloven for eventuelle journalpliktige helseopplysninger som blir behandlet i tilknytning til din bruk av Legevisitt. Dette ansvaret har den enkelte lege. Krav om innsyn i pasientjournal kan likevel rettes til Legevisitt, som vil videreformidle kravet til den ansvarlige legen.

Oversikt over våre underleverandører som kan håndtere og behandle personopplysninger:

 • Pridok - leverandører av medisinske journalsystemer
 • 360 logistics - leverandør av tredjepartslogistikk
 • Fürst - håndterer laboratorieprøver og svar
 • Confrere - leverandør av videokonsultasjoner
 • Calendly- bookingsystem for videokonsultasjon og telefonsamtaler
 • Digital Ocean - server for bestillingsløsning
 • Microsoft Azure - platform for løsninger på maja.no, samt innhenting og systematisering av anonyme pasientdata
 • Amazon S3 - server som mellomlagrer opplastede bilder
 • Shopify - e-handelsplattform
 • Maja Laravel App Production - app utviklet av Legevisitt som sender data til Shopify
 • Klaviyo - plattform for utsendelse av e-post
 • Stamped - plattform for å innhente, sortere og publisere “reviews” (tilbakemeldinger)
 • Intercom - leverandør av chat-tjeneste
 • Twilio SMS - Plattform for SMS-utsendelse
 • Messagebird - Plattform for SMS-utsendelse
 • NETS - betalingsløsning
 • Stripe - betalingsløsning
 • Google Workspace - Samhandlingsplattform for dokumenter/mail/kalender/møter, samt innhenting og systematisering av anonyme pasientdata
 • Vipps - betalingsløsning og plattform for autentisering av pasienter
 • Digipost - for utsendelse av sensitiv informasjon til pasienter
 • Helseboka - plattform for utsendelse av sensitiv informasjon til pasienter
 • Signicat - for sikker autentisering av pasienter
 • Bring - partner som benyttes for distribusjon av produkter
 • Porterbuddy - partner som benyttes for distribusjon av produkter
 • Simpleness AS - programmering, digital markedsføring, branding
 • Openli - verktøy som benyttes for å administrere informasjonskapsler (se punkt 5.5)
 • GA4 - Analyseverktøy for å måle trafikk på tvers av våre landingssider.

5. Informasjon om personopplysninger

Det er frivillig å gi personopplysninger til Legevisitt. Imidlertid er slike opplysninger nødvendig for at Legevisitt skal kunne yte hjelp til deg. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til at vi innhenter og oppbevarer opplysninger om deg i henhold til punktene under.

5.1 Innsyn, retting og sletting

Du som bruker/pasient har rett til informasjon om behandlingen av helse-og personopplysninger.

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du har krav på å få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet.

I utgangspunktet skal Legevisitt av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Vi anbefaler at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten det gjelder om det feil oppdages.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet.

Vi sletter eller sperrer opplysninger i registre som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du kan kreve at opplysninger i pasientjournal rettes dersom de er feilaktige og misvisende og føles belastende for deg eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi helsehjelp.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis.

Når du ber om innsyn og retting er dette gratis.

Du kan be om utskrift av journal eller deler av journal.

5.2 Informasjonssikkerhet

Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikovurderinger, innført prosedyrer som skal gi den nødvendige sikkerhet.

Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller rettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Vi revurderer våre prosedyrer periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en prosedyre ikke er fulgt følges dette grundig opp.

5.3 Tidsbegrensning på oppbevaring

Personopplysninger lagres ikke lenger enn hva som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen av personopplysningene. Personopplysninger oppbevares kun hos tredjeparter som er oppgitt i denne personvernerklæringen. Du blir bedt om å godta vår bruk av cookies første gang du besøker vår hjemmeside og kan når som helst trekke ditt samtykke via oss. Om du vil slette dine personopplysninger fra øvrige tredjepartsprogrammer kan du sende en e-post til kontakt@legevisitt.no, så vil opplysningene bli slettet innen en arbeidsdag.

Informasjon om betaling/transaksjoner lagres i 5 år i samsvar med Bokføringsloven. Journalopplysninger oppbevares i elektronisk pasientjournal i samsvar med Pasientjournalloven.

5.4 Nyhetsbrev fra Maja.no

Ved å abonnere på nyhetsbrev på Maja.no, samtykker du til at Legevisitt kan kontakte deg for informasjon- og markedsføringsformål.

Legevisitt oppbevarer opplysningene om nyhetsbrevabonnenten inntil brukeren selv tar kontakt for sletting. Dette kan gjøres på e-post: kontakt@legevisitt.no.

5.5 Informasjonskapsler (cookies) på Maja.no

Informasjonskapsler er det norske ordet for cookies, en liten fil som benyttes midlertidig for å lagre informasjon i datamaskinen, mobiltelefonen eller nettbrettet din når du besøker en nettside.

5.6 Kommunikasjon med Legevisitt

Legevisitt vil sende informasjon om din(e) bestilling(er) via SMS og e-post. E-post og SMS sendt fra Legevisitt inneholder ikke helseopplysninger. Opplysninger som reseptinformasjon og helseopplysninger sendes kun via en sikker kanal for kommunikasjon. Dersom du bestiller en tjeneste der en kontrolltime er anbefalt eller resepten må fornyes, vil du få en påminnelse på SMS i forkant av anbefalt kontrolltime/fornying av resept. Dersom du ikke ønsker å motta en slik SMS kan du avregistrere deg ved å sende en e-post med ditt navn og telefonnummer til hei@maja.no.

Ved bruk av digitale konsultasjoner på Legevisitt legges all informasjon duoppgir legges inn i Legevisitts egenutviklede programvareløsning. Dette er nødvendig for at våre leger skal kunne gå gjennom informasjonen. Innlogging til denne løsningen kan kun gjøres av leger og annet personell som jobber i Legevisitt, samt IT-utviklere som har underskrevet taushetserklæring. Legene vil journalføre informasjonen i eget journalsystem, og opplysningene slettes innen kl 15 neste virkedag fra ovennevnte databaser. Legevisitt er ansvarlige for at all informasjon som lagres ligger på servere eller i tredjepartsløsninger som oppfyller kravene til sikkerhet for håndtering av sensitive opplysninger. Ved bruk av digitale konsultasjoner godtar du at Legevisitt kan sende SMS med informasjon om at din bestilling er effektuert.

Sensitive personopplysninger, inkludert helseopplysninger, skal ikke sendes til Legevisitt per e-post, SMS eller via sosiale medier.


5.7 Oppfølgingsundersøkelser

På spesifikke tjenester kan det være at vi vil følge deg opp som pasient med en oppfølgingsundersøkelse som sendes på mail. Her ønsker vi å høre hvordan det har gått etter behandlingen for å forbedre den medisinske kvaliteten på våre tjenester ytterligere.

Dataen fra disse undersøkelsene er kun til internt bruk, 100 % anonym og deltakelsen er frivillig, samt ikke et krav for at vi skal kunne tilby deg behandling.

6. Angrerett

For tjenester der helsepersonell er involvert for å effektuere din bestilling, vil det ikke være mulig å avbestille tjenesten når du har sendt inn digitalt skjema i bestillingsløsningen, og fått en bekreftelse på innsendt skjema. Konsultasjoner på video må senest avbestilles 2 timer før planlagt konsultasjonstidspunkt. Du har ikke angrerett etter helsepersonellet har påbegynt arbeidet med din bestilling, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kapittel 6, § 22 bokstav c og n.

Ved kjøp av varer og profilartikler vil du ha avbestillingsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven, kapittel 8.

7. Reklamasjon

Dersom du ønsker å reklamere på en av varene eller tjenestene du har kjøpt av Legevisitt, kan du kontakte Legevisitt på kontakt@legevisitt.no.

8. Overføring av avtalen

Legevisitt har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet som overtar hele eller deler av Legevisitt. Legevisitt har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Legevisitt. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten.

9. Tvisteløsning

Avtalen mellom deg og Legevisitt AS er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom deg og Legevisitt AS om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

OPPDATERT 28.08.23 av Head of Marketing, Andreas Løken