Brukervilkår og personvern for Maja.no, en tjeneste levert av Legevisitt AS

Dette er Maja sin personvernerklæring, som gir deg informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Oppdatert 16.12.21

1. Beskrivelse, formål, partene

Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenesten Maja.no som leveres av Legevisitt AS (heretter «Legevisitt») til deg.

Disse Tjenestevilkårene gjelder relasjonen mellom deg og Legevisitt. Ved å akseptere Tjenestevilkårene, for eksempel ved å ta i bruk tjenesten, inngår du en rettslig bindende avtale med Legevisitt. Det er legen som står ansvarlig for helsehjelpen du mottar etter at du har blitt satt i kontakt med denne.

2. Tilgang til og bruk av Legevisitt

2.1. Tilgang til Legevisitt

Denne avtalen gir deg rett til å benytte tjenesten Legevisitt slik den til enhver tid tilbys av Legevisitt. Legevisitt vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men Legevisitt har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner og tjenester.

2.2. Beskrivelse av tjenesten

Gjennom Legevisitt vil du få mulighet til å gjennomføre en legekonsultasjon digitalt. For å kunne benytte seg av denne tjenesten må du gi Legevisitt, og legen, opplysninger om deg selv.

Når du bestiller en konsultasjon, inngår du en bindende avtale. Samtidig godtar du vilkårene i dette dokumentet. Du som bruker/pasient som skal kontrollere at informasjonen du har oppgitt er korrekt.

Under en konsultasjon på Legevisitt vil du motta rådgivning og evt. medisinsk behandling. Legen som behandler deg er ansvarlig for at rådgivning og evt. medisinsk behandling utføres tilfredsstillende og i henhold til norsk lovverk. Tjenesten som Legevisitt yter og du betaler for, er avsluttet når konsultasjonen er ferdig. Ytterligere behov for legebistand/oppfølging etter avsluttet konsultasjon ivaretas gjennom ny bestilling gjennom Legevisitt. Du vil da kunne velge mellom de tilgjengelige tjenester, og Legevisitt kan ikke garantere at samme lege er tilgjengelig.

Gjennom Legevisitt kan du også kjøpe varer og profilartikler der helsepersonell ikke er direkte involvert i din bestilling. Ved kjøp av varer og profilartikler vil du ha rettigheter og plikter i henhold til Forbrukerkjøpsloven.

2.3. Betaling og avbestilling

Pris og betalingsmåte for Legevisitts tjenester vil fremgå på Legevisitts nettside.

Du vil gjennomføre betalingen gjennom Legevisitt, og betalingsløsningen leveres av NETS. Du vil få mulighet til å betale med Vipps, bankkort eller faktura. Ved å bruke NETS aksepterer du salgsvilkårene for Legevisitt, som fremkommer på Legevisitts nettside. Det vil fremkomme på din kontoutskrift at du har bestilt tjenester fra Legevisitt.

For digitale tjenester der helsepersonell er involvert for å effektuere din bestilling, vil det ikke være mulig å avbestille tjenesten når du har sendt inn digitalt skjema i bestillingsløsningen, og fått en bekreftelse på innsendt skjema. Konsultasjoner på video må senest avbestilles 2 timer før planlagt konsultasjonstidspunkt, og kan ikke avbestilles etter konsultasjonen har startet. Ved kjøp av varer og profilartikler vil du ha rettigheter og plikter i henhold til Forbrukerkjøpsloven.

3. Regulering av ansvar

Legevisitt har som mål at Legevisitt skal være operativ og tilgjengelig alle dager. Det kan imidlertid forekomme brudd i tjenesten, og ved behov for helsehjelp i et slikt tilfelle aksepterer du at du må ta kontakt med en annen tilbyder av helsetjenester. Ved akutt behov for helsehjelp skal du alltid kontakte legevakt, eller ambulanse på telefonnummer 113.

Dersom Legevisitt misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, skal du omgående skriftlig varsle Legevisitt dette og angi hva misligholdet består i. Legevisitt skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk et varsel om dette, kan den annen part heve avtalen. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevingstidspunktet og fremover.

Evt. erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter.

Du skal holde Legevisitt skadesløs fra ev. krav som andre måtte fremme mot Legevisitt som følge av din bruk av Legevisitt eller bruk som er knyttet til ditt brukernavn.

Ved bruk av Legevisitts tjenester fra andre land enn Norge må tjenesten betraktes som en ren rådgivende tjeneste. Legevisitts leger tar ikke behandlingsansvar når pasienten befinner seg utenfor Norge på tidspunktet der konsultasjonen gjennomføres. Legene kan heller ikke forskrive medikamenter i andre land enn Norge.

Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

4. Behandling av personopplysninger

Som et ledd i Legevisitts ytelser etter avtalen, vil Legevisitt behandle personopplysninger om deg i form av navn, personnummer, adresse, kjønn, alder, telefonnummer, e-postadresse og opplysninger om din medisinske tilstand. Innhenting av sensitive personopplysninger er nødvendig for å kunne yte den helsehjelpen du som pasient ber om, ved å benytte deg av våre tjenester. Dine ikke-sensitive personopplysninger er nødvendige for å kunne kontakte deg både av medisinske årsaker, og for å bekrefte din bestilling samt for å kontakte deg når du ikke har fullført din bestilling (“abandoned cart”). Legevisitt vil alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og helselovgivningen. Har du spørsmål om Legevisitts behandling av personopplysninger om deg, kan du henvende deg på e-post: kontakt@legevisitt.no.

Du samtykker i at Legevisitt kan være forpliktet til å fortsette å oppbevare noen av dine opplysninger etter at denne avtalen er opphørt. Legevisitt kan benytte seg av underleverandører (databehandlere) som involverer behandling av opplysninger om deg, men kan ikke dele opplysningene med utenforstående tredjeparter.

Legevisitt er ikke (data)behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven eller pasientjournalloven for eventuelle journalpliktige helseopplysninger som blir behandlet i tilknytning til din bruk av Legevisitt. Dette ansvaret har den enkelte lege. Krav om innsyn i pasientjournal kan likevel rettes til Legevisitt, som vil videreformidle kravet til den ansvarlige legen.

Oversikt over våre underleverandører som kan håndtere og behandle personopplysninger:

 • Pridok - leverandører av medisinske journalsystemer
 • Fürst - håndterer laboratorieprøver og svar
 • Confrere - leverandør av videokonsultasjoner
 • Digital Ocean - server for bestillingsløsning
 • Amazon S3 - server som mellomlagrer opplastede bilder
 • Imgix - programvare som beskjærer opplastede bilder
 • Shopify - e-handelsplattform
 • Maja Laravel App Production - app utviklet av Legevisitt som sender data til Shopify
 • Klaviyo - plattform for utsendelse av e-post
 • Stamped - plattform for å innhente, sortere og publisere “reviews” (tilbakemeldinger)
 • Intercom - leverandør av chat-tjeneste
 • KeySMS - plattform for SMS-utsendelse
 • NETS - betalingsløsning
 • Vipps - betalingsløsning og plattform for autentisering av pasienter
 • Digipost - for utsendelse av sensitiv informasjon til pasienter
 • Helseboka - plattform for utsendelse av sensitiv informasjon til pasienter
 • Signicat - for sikker autentisering av pasienter
 • Bring - partner som benyttes for distribusjon av produkter
 • Porterbuddy - partner som benyttes for distribusjon av produkter
 • Simpleness AS - programmering, digital markedsføring, branding
 • Informasjonskapsler - se punkt 5.5

5. Informasjon om personopplysninger

Det er frivillig å gi personopplysninger til Legevisitt. Imidlertid er dette nødvendig for at Legevisitt skal kunne yte hjelp til deg. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til at vi innhenter og oppbevarer opplysninger om deg i henhold til punktene under.

5.1 Innsyn, retting og sletting

Du som bruker/pasient har rett til informasjon om behandlingen av helse-og personopplysninger.

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du har krav på å få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet.

I utgangspunktet skal Legevisitt av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten det gjelder om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet.

Vi sletter eller sperrer opplysninger i helseregistre som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du kan kreve at opplysninger i pasientjournal slettes dersom de er feilaktige og misvisende og føles belastende for deg eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi helsehjelp.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis.

Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Du kan be om utskrift av journal eller deler av journal.

5.2 Informasjonssikkerhet

 • Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
 • Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikovurderinger, innført prosedyrer som skal gi den nødvendige sikkerhet.
 • Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
 • Vi sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.
 • Vi revurderer våre prosedyrer periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en prosedyre ikke er fulgt følges dette grundig opp.

5.3 Tidsbegrensning på oppbevaring

Legevisitt oppbevarer aldri sensitive personopplysninger hos tredjeparter, annet enn i egenutviklet programvare og medisinske journalsystem som oppfyller høyeste grad av sikkerhet. Sensitive personopplysninger deles kun med tredjeparter, for eksempel et apotek eller medisinsk laboratorium, når dette er nødvendig for å effektuere din bestilling og for å kunne yte helsehjelp.

Øvrige personopplysninger (ekskludert personnummer) vil kunne lagres på ubestemt tid. Dette gjøres for eksempel for analyse- og markedsføringsformål (cookies), for å gi deg som bruker en bedre kjøpsopplevelse om du benytter deg av tjenesten flere ganger (Shopify), for utsendelse av e-post og nyhetsbrev (Klaviyo) og for lagring og publisering av dine tilbakemeldinger (Stamped). Opplysningene oppbevares kun hos tredjeparter som er oppgitt i denne personvernerklæringen. Du må godta vår bruk av cookies første gang du besøker vår hjemmeside, og kan få oversikt over informasjonskapsler og når som helst trekke ditt samtykke her: https://maja.no/informasjonskapsler. Om du vil slette dine personopplysninger fra øvrige tredjepartsprogrammer kan du sende en e-post til kontakt@legevisitt.no, så vil opplysningene bli slettet innen en arbeidsdag.

Informasjon om betaling/transaksjoner lagres i 5 år i samsvar med Bokføringsloven. Journalopplysninger oppbevares i elektronisk pasientjournal i samsvar med Pasientjournalloven.

5.4 Nyhetsbrev fra Maja.no

Ved å abonnere på nyhetsbrev på Maja.no, samtykker du til at Legevisitt kan kontakte deg for informasjon- og markedsføringsformål.

Legevisitt oppbevarer opplysningene om nyhetsbrevabonnenten inntil brukeren selv tar kontakt for sletting. Dette kan gjøres på e-post: kontakt@legevisitt.no.

5.5 Informasjonskapsler (cookies) på Maja.no

Informasjonskapsler er det norske ordet for cookies, en liten fil som benyttes midlertidig for å lagre informasjon i datamaskinen, mobiltelefonen eller nettbrettet din når du besøker en nettside.

For å se hvilke informasjonskapsler vi benytter oss av, se her.

5.6 Kommunikasjon med Legevisitt

Legevisitt vil sende informasjon om din(e) bestilling(er) via SMS og e-post. E-post sendt fra Legevisitt informerer om bestillingen, men ikke om personopplysninger eller sensitive opplysninger. SMS som utsendes fra Legevisitt inneholder ingen personopplysninger eller sensitive opplysninger. Sensitive opplysninger, som fullt personnummer, reseptinformasjon og opplysninger om helsetilstand, vil ikke sendes per SMS eller e-post men via en sikker kanal for kommunikasjon. Dersom du bestiller en tjeneste der en kontrolltime er anbefalt eller resepten må fornyes, vil du få en påminnelse på SMS i forkant av anbefalt kontrolltime/fornying av resept. Dersom du ikke ønsker å motta en slik SMS kan du avregistrere deg ved å sende en e-post med ditt navn og telefonnummer til hei@maja.no.

Ved bruk av digitale konsultasjoner på Legevisitt.no legges all informasjon pasienten oppgir, herunder navn, e-post og eventuelle sensitive opplysninger i Legevisitts egenutviklede programvareløsning. Dette er nødvendig for at våre leger skal kunne gå gjennom informasjonen i etterkant. Innlogging til denne løsningen kan kun gjøres av leger og annet personell som jobber i Legevisitt, samt utviklere i Simpleness AS som har underskrevet taushetserklæring. Legene vil journalføre informasjonen i eget journalsystem, og opplysningene slettes innen kl 15 neste virkedag fra overnevnte databaser. Legevisitt er ansvarlige for at all informasjon som lagres ligger på servere eller i tredjepartsløsninger som oppfyller kravene til sikkerhet for håndtering av sensitive opplysninger. Ved bruk av digitale konsultasjoner godtar du at Legevisitt kan sende SMS med informasjon om at din bestilling er effektuert.

Sensitive opplysninger skal ikke sendes til Legevisitt per e-post.

6. Angrerett

For tjenester der helsepersonell er involvert for å effektuere din bestilling, vil det ikke være mulig å avbestille tjenesten når du har sendt inn digitalt skjema i bestillingsløsningen, og fått en bekreftelse på innsendt skjema. Konsultasjoner på video må senest avbestilles 2 timer før planlagt konsultasjonstidspunkt, og kan ikke avbestilles etter konsultasjonen har startet. Du har ikke angrerett etter helsepersonellet har påbegynt arbeidet med din bestilling, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kapittel 6, § 22 bokstav c og n.

Ved kjøp av varer og profilartikler vil du ha avbestillingsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven, kapittel 8.

7. Reklamasjon

Dersom du ønsker å reklamere på en av varene eller tjenestene du har kjøpt av Legevisitt, kan du kontakte Legevisitt på kontakt@legevisitt.no.

8. Overføring av avtalen

Legevisitt har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet som overtar hele eller deler av Legevisitt. Legevisitt har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Legevisitt. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten.

9. Tvisteløsning

Avtalen mellom deg og Legevisitt er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom deg og Legevisitt om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

OPPDATERT 16.12.21