Brukervilkår for Maja.no, en tjeneste levert av Legevisitt AS

Maja.no er en tjeneste som tilbyr digital helsehjelp. Gjennom Maja.no kan du få legekonsultasjoner og motta råd, diagnostikk, behandling og få resepter basert på opplysninger som du gir oss.


Maja.no leveres av Legevisitt AS, org.nr. 917 491 089 (heretter “Legevisitt”). Når du mottar helsehjelp gjennom Maja.no gis dette etter en individuell vurdering foretatt av en lege som er ansatt av, eller jobber for, Legevisitt.


Oppdatert 11.04.24

1. Informasjon du oppgir til oss

For at vi skal kunne gjennomføre en digital legekonsultasjon er det avgjørende at du gir oss korrekt og presis informasjon om deg og din helsetilstand. Feil eller manglende informasjon kan føre til utilstrekkelig eller feil behandling, og kan i ytterste konsekvens medføre helseskader. Legevisitt kan ikke lastes eller holdes ansvarlig for mangler ved helsehjelpen som skyldes feil ved informasjonen som du oppgir til oss.

Den skriftlige informasjonen som innhentes i begynnelsen av den digitale konsultasjonen er starten på en aktiv dialog mellom deg og legen. Etter betaling vil dialogen med lege fortsette skriftlig, via telefon eller via videokonsultasjon. Dersom du ikke ønsker å oppgi ytterligere informasjon skriftlig, via telefon eller video, vil våre leger ikke kunne hjelpe deg.

Dersom legen vurderer det til at du best vil ivaretas i form av fysisk konsultasjon, videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon, vil legen informere deg om dette og journalføre dette. Du har da fått en medisinsk vurdering, og må betale for dette på lik linje som at du hadde blitt behandlet av oss.

2. Bruk av Maja.no utenfor Norge

Legene som tilbyr konsultasjoner og behandling via Maja.no har ikke anledning til å behandle pasienter som befinner seg utenfor Norge på behandlingstidspunktet. Hvis du bruker Maja.no utenfor Norge må tjenesten derfor betraktes som en ren rådgivningstjeneste. Legene kan heller ikke skrive ut resepter for pasienter i andre land enn Norge.

3. Behandling av personopplysninger

Legevisitt AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger ved bruk av Maja.no. All behandling skjer i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og annen relevant lovgivning som pasientjournalloven og helsepersonelloven. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

4. Betaling, avbestilling og angrerett

Betaling skjer i henhold til de priser og metoder som er angitt på Maja.no. Det vil fremkomme på din kontoutskrift at du har kjøpt tjenester eller varer fra Legevisitt AS.

Digitale tjenester kan ikke avbestilles etter påbegynt konsultasjon, det vil si etter at du har oppgitt relevant informasjon og betalt for tjenesten. Du har heller ikke angrerett ved bestilling av denne typen tjenester, jf. angrerettloven § 22 bokstav c og n. Unntak gjelder for konsultasjoner på video, som kan avbestilles inntil 2 timer før planlagt konsultasjonstidspunkt.

Kjøp av varer kan avbestilles i tråd med bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

5. Tilgjengelighet

Maja.no har som mål å være operativ og tilgjengelig alle dager. Det kan imidlertid forekomme brudd i tjenesten, og ved behov for helsehjelp i et slikt tilfelle må vi be deg om å ta kontakt med en annen tilbyder av helsetjenester. Ved akutt behov for helsehjelp skal du alltid kontakte legevakt ved fysisk oppmøte eller på telefonnummer 116 117, eventuelt ambulanse på telefonnummer 113.

6. Reklamasjon og ansvarsbegrensning

Dersom du mener at Legevisitt har misligholdt sine forpliktelser etter denne avtalen, må du varsle Legevisitt om dette så snart som mulig, og beskrive hva misligholdet består i. Legevisitt vil undersøke saken og avhjelpe et eventuelt mislighold uten ugrunnet opphold.

Legevisitt har ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av at du eller andre som opptrer på dine vegne oppgir uriktige opplysninger til Legevisitt eller en av Legevisitts representanter.

Erstatning kan kun kreves for dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter.

Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

7. Lovvalg og tvisteløsning

Eventuelle tvister søkes løst i minnelighet, og er underlagt norsk rett. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

8. Endringer i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere disse vilkårene når som helst. Endringer vil bli kommunisert på Maja.no. Din fortsatte bruk av tjenesten etter slike endringer anses som aksept av de nye vilkårene.

Sist oppdatert 11.04.24